Aspekt Visuel Kommunikation

Handelsbetingelser

Dette er de bindende og gældende betingelser. Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale mellem parterne. I disse betingelser betyder “leverandøren” Aspekt Visuel Kommunikation A/S, og “bestilleren” er dig som kunde.

Tilbud og aftale:

Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbud.

Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af leverandøren.

Har bestilleren anmodet leverandøren om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, originalmateriale m.m., er leverandøren berettiget til at få dette arbejde betalt.

Pris:

Alle priser er ekskl. moms og levering.
Ud over den tilbudte eller aftalte pris er leverandøren berettiget til at kræve betaling for ekstra arbejde som:

– Følge af at det grundmateriale, bestilleren har givet leverandøren, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.
– Følge af at bestilleren rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.
– Følge af at bestilleren foretager flere korrekturer end aftalt i tilbuddet.
– Følge af at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet bestillerens forhold.

Overarbejde og andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse. Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af bestillerens digitale eller analoge materiale, efter levering har fundet sted.

Levering:

Leveringssted er ab fabrik med mindre leverandøren har påtaget sig at levere varen til bestilleren. Er det tilfældet sker forsendelsen på bestillerens regning og risiko, og levering anses for sket, når vare er overgivet til selvstændig fragtfører.

Levering finder sted på det tidspunkt, det er aftalt med bestilleren, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes: Bestillerens handling eller undladelse. Bestiller er kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydning af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

Ved disse forsinkelser har leverandøren ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.

Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer leverandøren leveringstidspunktet.

Betaling:

Med mindre andet er aftalt, skal betaling ske inden 14 dage efter fakturadato.

Der på løber renter fra forfaldsdagen med leverandørens til enhver tid gældende rente. Leverandøren beregner 1,5% pr. påbegyndt måned i morarente ved forsinket betaling. Hertil pålægges et rykkergebyr på Kr. 100 ex. moms.

Ejendomsret, Ophavsret m.v.:

Ophavsretten til de af leverandøren udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører leverandøren og må ikke uden leverandørens godkendelse overlades til tredjemand.

Hvad leverandøren har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen er leverandørens ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.

Mangler, Reklamationer:

Leverandøren har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøver og lignende.

Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag eller til nægtelse af modtagelse af det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation.

Bestilleren er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance.

Reklamation skal ske skriftligt og senest 8 dage fra modtagelse. Bestillers reklamation berettiger ikke bestiller til at tilbageholde betaling for det leverede.

Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Leverandøren er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.

Underleverandører:

Leverandøren er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

Ansvar:

I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har leverandøren intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes: Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen. I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art. I øvrigt enhver omstændighed som leverandøren ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure.

Leverandøren hæfter ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand.

Leverandøren er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter. Leverandøren er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på bestillerens eller andres produktion, på produkter eller på ting, medmindre det dokumenteres, at der fra leverandørens side er handlet med grov uagtsomhed. Leverandøren hæfter aldrig for driftstab, avance tab og andet indirekte tab.

Leverandøren har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder.

Pådrager leverandøren sig ansvar over for tredjemand i anledning af bestillernes manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren leverandøren skadesløs for et sådant ansvar.

Leverandøren har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer og lign., som ikke er leverandørens, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejde leverandøren har udført. Leverandøren er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af leverandøren eller hans folk. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.